Integracja i analiza danych przestrzennych

Przy obecnych możliwościach technologicznych rejestruje się ogromne ilości danych opisujących przestrzeń geograficzną co rodzi problemy ich efektywnego wykorzystywania. Dane są tworzone, przechowywane i zarządzane przez niezależne instytucje a co za tym idzie w różnej technologii bazodanowej, formacie, nastawione na wykorzystanie przez różne narzędzia. Aby potencjalny użytkownik miał dostęp zarówno do informacji jednostkowej jak i danych zintegrowanych konieczne jest współdziałanie wielu jednostek i systemów. Niestety praktyka pokazuje, że możliwości sprawnego wyszukiwania i dostępu do danych w poszczególnych bazach są ograniczone. Integracja danych przestrzennych pozwala na złączenie danych z wielu źródeł (baz danych), które często przechowywane są przy użyciu różnych technologii oraz w różnych formatach tak aby zapewnić jednolitą informację.

W trakcie realizowanego projektu dla DGLP opracowaliśmy metodę integracji i analizy wieloźródłowych danych przestrzennych w celu uzyskania informacji o rzeczywistej lesistości kraju oraz lesistości według ustaleń Protokołu z Kioto 

Warstwa rzeczywistej lesistości powstała w procesie integracji następujących źródłowych danych przestrzennych:

Rzeczywista lesistość wg IGiK dla województw

Według opracowanej warstwy rzeczywistej lesistości, powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9 997 698 ha, co stanowi 32,0 % powierzchni kraju. Dla porównania powierzchnia lasów wg GUS w 2014 r. wynosiła 9 197 879 ha co stanowiło 29,4 % kraju. Różnica rzeczywistej lesistości kraju wg GUS i IGiK wynosi 799 819 ha, co wskazuje na potrzebę podjęcia głębszych analiz przyczyn rozbieżności na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.

Więcej informacji:
Hościło A., Mirończuk A., Lewandowska A., 2016, Określenie rzeczywistej powierzchni lasów w Polsce na podstawie dostępnych danych przestrzennych, Sylwan 160 (8): 627:634.