Aktualne projekty

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych

Celem tematu badawczego jest identyfikacja lasów występujących na gruntach porolnych w oparciu o archiwalne i aktualne dane satelitarne. Jest on kontynuacją projektu pilotażowego, który zakończył się w 2020r. 

Czytaj więcej >

NCN Opus

Projekt badawczy: NCN OPUS21 pt.: „Ocena wpływu warunków meteorologicznych na stan zdrowotny lasów i zaburzenia w lasach w skali regionalnej i krajowej w oparciu o integrację danych naziemnych z danymi z satelitarnych systemów obserwacji Ziemi”.

Czytaj więcej >

OCRE - The Open Clouds for Research Environments

Projekt Open Clouds for Research Environments (OCRE) ma na celu przyspieszenie przyjęcia chmury w europejskiej społeczności badawczej poprzez połączenie dostawców usług w chmurze, organizacji zajmujących się obserwacją Ziemi (EO) oraz społeczności badawczej i edukacyjnej za pośrednictwem gotowych do użycia umów o świadczenie usług.

Czytaj więcej >

UseEO

Projekt USeEO - Custom EO Tools for Resilience Management in Poland realizowany jest w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Celem Projektu jest opracowanie i walidacja zestawu produktów informacyjnych opartych o dane satelitarne dostosowanych do konkretnych potrzeb różnych interesariuszy działających w sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz zweryfikowanie faktycznej użyteczności i korzyści wynikających ze stosowania tych produktów.
 

Czytaj więcej >

Fundusze Norweskie POLNOR - InCoNaDa

InCoNaDa - Enhancing the user uptake of Land Cover / Land Use information derived from the integration of Copernicus services and national databases.

Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych.

Czytaj więcej >

Copernicus Land Monitoring - Polska

Instytut Geodezji i Kartografii, w ramach umowy ramowej z Europejską Agencją Środowiska (EEA) realizuje zadania dotyczące: analizy zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w latach 2012-2018; produkcji krajowej bazy pokrycia terenu i użytkowania Ziemi CORINE Land Cover 2018; weryfikacji krajowych warstw wysokorozdzielczych (High Resolution Layers) obejmujących: tereny nieprzepuszczalne, lasy, trwałe użytki zielone, zbiorniki wodne i tereny podmokłe; weryfikacji produktów lokalnych tj. Urban Atlas, szczegółowego pokrycia terenu/użytkowania ziemi wzdłuż największych rzek (Riparian zones) oraz wybranych obszarów NATURA2000.
Czytaj więcej >

Lasy na gruntach porolnych

Celem tematu badawczego jest identyfikacja lasów występujących na gruntach porolnych w oparciu o archiwalne i aktualne dane satelitarne. Dane satelitarne pozwalają na odtworzenie obrazu powierzchni Ziemi oraz monitorowanie zmian w kategoriach użytkowania i pokrycia terenu na przestrzeni ostatnich 60 lat. Na uwagę zasługują zdjęcia satelitarne programu CORONA, wykonywane w latach 1960-1972 przez amerykańskie misje zwiadowcze, m.in. dla obszaru Polski (odtajnione pod koniec lat 90). W 1972 r. na orbitę wyniesiony został pierwszy cywilny satelita serii Landsat, który dostarczał zdjęcia w kilku kanałach spektralnych.

Czytaj więcej >

SAT4EST

Celem projektu SAT4EST jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu wspomagającego zarządzenie lasami niepaństwowymi wykorzystującego satelitarne techniki obserwacji Ziemi. System dedykowany jest administracji lokalnej, która prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi w Polsce. Aplikacja obsługująca system umożliwia integrację danych i produktów satelitarnych z danymi naziemnymi, pozwala na liczenie statystyk i generowanie raportów.

Czytaj więcej >