UseEO

USeEO - Custom EO Tools for Resilience Management in Poland

Projekt ten ma na celu opracowanie i walidację zestawu produktów informacyjnych opartych o dane satelitarne dostosowanych do konkretnych potrzeb różnych interesariuszy działających w sektorze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz zweryfikowanie faktycznej użyteczności i korzyści wynikających ze stosowania tych produktów.

Wskazane wstępnie przez użytkowników obszary zainteresowania projektu obejmują m.in.:

 • wykrywanie szkód w obszarze sytuacji kryzysowej,
 • monitorowanie zmian pokrycia terenu na obszarach zagrożonych,
 • wykrywanie terenów narażonych na lokalne powodzie z wód podziemnych,
 • monitoring pokrywy lodowej na rzekach z wykorzystaniem danych VHR,
 • monitoring zasięgu wód z wykorzystaniem danych VHR,
 • monitoring osiadania gruntu,
 • połączenie różnych warstw informacyjnych w zintegrowaną możliwość oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania odpornością na takie zdarzenia.

Dla każdego z wyżej wymienionych przypadków konsorcjum projektowe dostarczy zestaw niestandardowych produktów i usług cyfrowych w oparciu o dane obserwacji Ziemi (EO), które zostaną użyte i ocenione przez użytkowników z sektora zarządzania kryzysowego.

Dzięki ścisłej współpracy z użytkownikami końcowymi, konstruktywne informacje zwrotne na temat praktycznej użyteczności wymienionych produktów w sytuacjach kryzysowych i procesach decyzyjnych zostaną zebrane i przekształcone w pomocne informacje, aby jak najlepiej wspierać zastosowania obserwacji satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym.

Oprócz opracowania i walidacji zestawu produktów informacyjnych i rozwiązań IT, wyniki projektu przyczynią się do:

 • udowodnienia użyteczności danych EO zebranych w ramach unijnego programu Copernicus,
 • opracowania ram współpracy między dostawcami technologii a użytkownikami końcowymi w dziedzinie zarządzania kryzysowego,
 • wykazania, że dostęp do danych EO może być łatwy i intuicyjny dla osób zarządzających i monitorujących sytuacje kryzysowe,
 • rozwijania produktów i usług opartych o dane satelitarne dostosowanych do potrzeb użytkowników, które można łatwo zintegrować z innymi narzędziami i  istniejącymi systemami zarządzania,
 • opracowania mapy drogowej dla przyszłych ulepszeń i bardziej zaawansowanego wdrażania danych EO,
 • zademonstrowania możliwości rozszerzenia opracowanych rozwiązań opartych na EO na inne regiony i kraje.

Projekt realizowany jest w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Lider konsorcjum to firma Astri Polska, a partnerami są Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Satim Sp. z o.o.

Czas trwania: maj 2021 - maj 2023.