Copernicus Land Monitoring - Polska

Instytut Geodezji i Kartografii, w którym ulokowane jest jedno z Krajowych Centrów Referencyjnych (NRC) Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) ds. pokrycia terenu, w ramach umowy ramowej z Europejską Agencją Środowiska (EEA) na lata 2017-2021 dotyczącej usług NRC ds. pokrycia terenu, realizuje następujące zadania:

  • analiza zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w latach 2012-2018 oraz produkcja krajowej bazy pokrycia terenu i użytkowania Ziemi CORINE Land Cover 2018 (CLC2018); baza CLC2018 wzorem poprzednich edycji CLC udostępniana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w którym ulokowany jest Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA w ramach EIONET (Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska).
  • weryfikacja krajowych warstw wysokorozdzielczych HRL (ang. High Resolution Layers) obejmujących: tereny nieprzepuszczalne, lasy (zwarcia koron i typy lasów), trwałe użytki zielone, zbiorniki wodne i tereny podmokłe; wg stanu na rok 2018.
  • weryfikacja krajowych warstw zadrzewień liniownych – Small Woody Features 2015
  • weryfikacja krajowych warstw wysokorozdzielczych HRL (ang. High Resolution Layers) obejmujących: tereny nieprzepuszczalne, lasy (zwarcia koron i typy lasów), trwałe użytki zielone, zbiorniki wodne i tereny podmokłe; wg stanu na rok 2015.
  • ubogacenie Urban Atlasu stan na 2012 poprzez dodanie informacji o sposobie użytkowania ziemi;   
  • analiza krajowych baz danych pod kątem dostępności informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi.

Więcej informacji na temat programu Corine Land Cover znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresem http://clc.gios.gov.pl/

Koordynator projektu: dr hab. inż. Agata Hościło, e-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl


Ryc.1. Warstwy wysokorozdzielcze High Resolution Layers na obszarze algomeracji warszawskiej.