CORINE Land Cover 2006

Instytut Geodezji i Kartografii zakończył opracowanie kolejnej bazy zawierającej dane o pokryciu terenu w Polsce – CLC2006. Tym razem źródłem danych były obrazy wykonane przez satelity IRS i SPOT. Wobec innej charakterystyki nowych materiałów źrdłowych proces ich interpretacji był utrudniony. W celu ułatwienia rozpoznania poszczególnych form pokrycia trenu zastosowano dwukrotne obrazowanie kraju w różnych sezonach wegetacyjnych. Metodyka opracowania bazy CLC2006 danych różniła się od metodyki zastosowanej przy opracowaniu baz CLC1990 i CLC2000. Tym razem zaznaczano na zdjęciach zmiany pokrycia terenu, jeśli zaszły one na powierzchni co najmniej 5 ha. Porównanie danych o pokryciu terenu z lat 2000 i 2006 pozwoliło na stwierdzenie, że w ciągu sześciu lat w Polsce zmiany zaszły na obszarze nieco większym niż 0,5%. Większość z nich wystąpiła na terenach leśnych i została spowodowana zarówno eksploatacją lasu, jak i klęskami żywiołowymi. Nieco mniejsze powierzchniowo zmiany zaobserwowano w odniesieniu do gruntów rolnych.

Informacje zawarte w bazie danych CLC-2006 mogą być uszczegółowiane wynikami projektu LUCAS, który Europejski Instytut Statystyczny – EUROSTAT przeprowadził w Polsce w 2007 r. Wszystkie bazy danych opracowane w kolejnych projektach CLC, będące w dyspozycji Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) są dostępne bezpłatnie, za pomocą serwisu EEA i GIOŚ.