Kartograficzna prezentacja zmian użytkowania ziemi za pomocą animowanych map elektronicznych na przykładzie Gór Izerskich

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz
Główny wykonawca: dr Dariusz Dukaczewski
(01.01.1998-30.03.1999)

Celem pracy było stworzenie koncepcji, określenie metody tworzenia, realizacja i testowanie nowej prezentacji kartograficznej zjawisk dynamicznych za pomocą animowanych map elektronicznych generowanych, zarządzanych i wizualizowanych interaktywnie za pomocą komputera. Nową metodę prezentacji badano na przykładzie zmian użytkowania ziemi polskiej i czeskiej części Gór Izerskich w latach 1780 - 1994. Sformułowano koncepcję tworzonej mapy. Wypracowano metodę tworzenia jednoczasowych warstw informacyjnych na podstawie danych satelitarnych, map i zdjęć lotniczych (metoda referencyjno - retrospektywna).

Uzyskano 67 porównywalnych warstw informacyjnych użytkowania ziemi poziomu ogólnego dla okresu 1767-1994 i 6 warstw poziomu szczegółowego (1975-1994). Określono metody prezentacji danych. Zaprojektowany i zrealizowany system animacji kartograficznej poddano badaniu w zakresie funkcjonalnym. Przeprowadzono analizy czasowo - przestrzenne zmian użytkowania ziemi w latach 1780 - 1994, czynników powodujących wylesienia w Górach Izerskich, stref zagrożenia erozją gleb.

Góry Izerskie 1767 - 1994. Przykłady warstw informacyjnych użytkowania ziemi poziomu ogólnego:

Przykłady warstw informacyjnych użytkowania ziemi poziomu szczegółowego:

Legenda do wycinków

Literatura:

  • Dukaczewski, D., 2000, Kartograficzna prezentacja dynamiki zmian użytkowania ziemi, za pomocą animowanych map elektronicznych na przykładzie Gór Izerskich, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, rozprawa doktorska, 183 str., załączniki 150 str., 1 CD,
  • Dukaczewski, D., 2001, Elektroniczna mapa animowana zmian użytkowania ziemi Gór Izerskich, Proceeding of Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji "Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych", Wysowa, 3 - 5 październikar 2001, str. 77 - 78,
  • Dukaczewski, D., 2005, Elektroniczna mapa animowana Gór Izerskich, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 37, nr 1, str. 23 - 36.