Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej

Projekt badawczy nr 9 T12E 017 17 finansowany przez KBN
Kierownik projektu: dr hab. inż. Elżbieta Bielecka

Celem projektu było opracowanie metody wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej (LFA). Metoda umożliwia swobodne operowanie kryteriami przy wyznaczaniu obszarów LFA oraz analizowanie siły oddziaływań poszczególnych kryteriów na wynik końcowy. Dane niezbędne do wyznaczania obszarów niekorzystnych dla rolnictwa zostały zgromadzone w bazie danych.

W pracy zwrócono szczególną uwagę na projekt bazy danych, a następnie integrację i harmonizację danych różnego formatu i typu. W bazie danych systemu znalazły się m.in. informacje o podziale administracyjnym kraju, użytkowaniu ziemi, wysokościach n.p.m. i spadkach terenu, glebach, terenach chronionych, waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zaludnieniu oraz wybrane dane statystyczne ze spisu rolnego.

Metoda wyznaczania LFA została zaimplementowana w oparciu o oprogramowanie ArcView, w środowisku którego wykonano aplikację. Aplikacja ma charakter systemu wspomagania decyzji.

Opis projektu znajduje się w następujących publikacjach:

  • Bielecka E. (2002) GIS approach for delimitation of Less-Favoured Farming Areas in Poland. Journal of Water and Land Development No6, Polish Academy of Sciences, Wyd. IMUZ, p73-89,
  • Bielecka E. (2003) Metoda wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach dla gospodarki rolnej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej. Seria monograficzna nr 5, IGiK, Warszawa,
  • Bielecka E., A. Ciołkosz (2003) Wyznaczanie obszarów o ograniczonych możliwościach rolnictwa. Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. GUS, Warszawa, s. 111-130.