Metody prezentacji dynamiki za pomocą zmiennych graficznych możliwych do stosowania w elektronicznych animacjach kartograficznych

Kierownik projektu: dr Dariusz Dukaczewski
(01.04.2002-01.04.2003)

Celem projektu było określenie możliwości oraz ograniczeń wykorzystania statycznych i dynamicznych zmiennych graficznych do tworzenia animacji kartograficznych, jak również stworzenie koncepcji, realizacja i testowanie metody doboru zmiennych graficznych, umożliwiających prezentację różnych typów zmian w warunkach optymalnego stopnia złożoności przekazu informacji za pomocą animacji kartograficznych.

Stworzono typologię zjawisk dynamicznych, możliwych do przedstawienia za pomocą prezentacji kartograficznej. Utworzono typologię animacji kartograficznych. W wyniku przeprowadzonej analizy prac dotyczących statycznych zmiennych graficznych zaproponowano wprowadzenie nowych zmiennych (połysk, przezroczystość).

Zaproponowano wyróżnienie zmiennych swoistych (wielkość, kształt, jasność/walor, ton/kolor) i uzupełniających (ziarnistość, orientację, połysk, przezroczystość). Przeprowadzono badanie możliwości stosowania statycznych zmiennych graficznych do przekazywania informacji na poziomie jakościowym, porządkowym oraz ilościowym. Utworzono matrycę prawidłowych rozwiązań możliwości wykorzystania statycznych zmiennych wizualnych.

Dokonano analizy możliwości wykorzystania zmiennych statycznych i dynamicznych do prezentacji zjawisk dynamicznych. Zaproponowano wprowadzenie nowej zmiennej dynamicznej (sposób przejścia). Wyróżniono zmienne dynamiczne podstawowe (czasu ekspozycji, trwania, częstości, porządku, stopnia zmiany, sposobu przejścia) i uzupełniające (synchronizacji). Zidentyfikowano dwie zmienne silnie sugestywne, warunkujące odbiór (trwania i porządku) oraz trzy zmienne silnie obciążające percepcję (trwania, częstości i stopnia zmiany). Przeprowadzono badanie możliwości wykorzystania zmiennych dynamicznych do przekazywania informacji na poziomie jakościowym, porządkowym oraz ilościowym. Utworzono matrycę prawidłowych rozwiązań możliwości łącznego wykorzystania statycznych i dynamicznych zmiennych wizualnych.

Dokonano oceny metod prezentacji zjawisk dynamicznych za pomocą zmiennych statycznych i dynamicznych, w aspekcie semiotycznym (syntaktycznym, semantycznym i opragmatycznym). Stworzono metodę nienadmiarowego doboru statycznych i dynamicznych zmiennych graficznych określoną roboczo mianem metody encyjno-kartotropicznej. Sformułowano zalecenia dotyczące nienadmiarowego wykorzystania zmiennych obu typów w prezentacjach kartograficznych.

Utworzono elektroniczny atlas metod prezentacji dynamiki za pomocą zmiennych graficznych możliwych do zastosowania w elektronicznych animacjach kartograficznych.

Publikacje:

  • Dukaczewski, D., 2005, Entities - cartotropic Method of Selection of Static and Dynamic Variables for Temporal Cartographic Animations, Proceedings of the 22 ICA / ACI International Cartographic Conference, 9 - 16 July, A Coruna, 2005, 10 str.
  • Dukaczewski, D., 2004, Prezentacja dynamiki zjawisk za pomocą zmiennych kartograficznych, Prace IGiK, vol. L, z. 108; str. 97 - 144.