Opracowanie metody integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych do oceny zmian użytkowania ziemi w Polsce

Projekt badawczy nr: 4 T12E 012 27 (01. 09. 2004 - 01. 09. 2006)
Kierownik projektu: dr Zenon Poławski
Główny wykonawca: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz

Celem projektu jest opracowanie metody integracji i analizy wieloźródłowych danych kartograficznych oraz ocena zmian użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX wieku.

Do oceny zmian sposobów użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku wykorzystano bazę danych o pokryciu i użytkowaniu ziemi wykonaną w ramach projektu CORINE Land Cover (CLC-2000) oraz Polską Przeglądową Mapę Użytkowania Ziemi w skali 1:1 000 000 opracowaną przez F.Uhorczaka na podstawie map topograficznych w skali 1:100 000 wykonanych w latach 30 tych XX wieku.
Podstawą do prowadzenia zasadniczych badań zmienności sposobów użytkowania była zamieniona na postać cyfrową i zgeometryzowana Polska Przeglądowa Mapa Użytkowania Ziemi oraz zagregowana do 8 form pokrycia i użytkowania ziemi baza danych CLC-2000.

Wstępne wyniki analiz wskazują, że w całym powojennym okresie, przekształcenia pokrycia i użytkowania ziemi objęły ponad 9% powierzchni kraju. Największe zmiany wystąpiły w obrębie terenów rolnych oraz łąki i pastwisk. Z ogólnej powierzchni zaobserwowanych zmian pokrycia/użytkowania ziemi blisko 90% przypada właśnie na te dwie formy użytkowania ziemi. Kosztem tych form pokrycia ziemi nastąpił w przyrost obszarów leśnych. Wyraźnie zaznacza się w tym okresie tendencja do przekształcenia łąk i pastwisk w obszary rolnicze. Istotnym kierunkiem zmian jest zajmowanie, głównie gruntów ornych oraz łąk i pastwisk, przez osadnictwo oraz tereny przemysłowe.