Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutów

Projekt badawczy statutowy finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  realizowany w Zakładzie Fotogrametrii w 2006 roku pod kierownictwem dr inż. Jana Ziobro.

Przeprowadzone badania i doświadczenie w zakresie opracowania bloków z pomiarem GPS pozwalają na stwierdzenie, że wyniki wyrównania aerotriangulacji umożliwiają wykrycie błędu grubego w pomiarze GPS, jednak lokalizacja błędu i identyfikacja jego źródła nie są możliwe bez dodatkowych obliczeń i analiz. Na podstawie tylko wyników wyrównania nie można odróżnić przyczyny błędu, gdyż takie same zaburzenia wywołuje obciążenie błędem grubym pojedynczego pomiaru jak i niewłaściwy podział pomiarów na profile GPS - na ciągi pomiarów, co do których zakłada się, że mają te same błędy systematyczne, (shift i drift). Brak dodatkowych obliczeń i analiz skutkuje często usunięciem z wyrównania całego profilu GPS lub pozostawieniem w wyrównaniu błędów grubych.

Opracowano i przetestowano metodę oraz oprogramowanie dla przedwyrównawczego wykrywania błędów grubych w pomiarze środków rzutów, (Ziobro J., 2006, Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutu dla aerotriangulacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 16). Metoda opiera się na analizie różnic wyników dwóch niezależnych wyznaczeń: wyniku otrzymanego z wyrównania aerotriangulacji bez uwzględnienia pomiaru środków rzutu i wyniku pomiaru środków rzutu wykonanego podczas lotu fotogrametrycznego. W metodzie porównywane są odległości między sąsiednimi punktami profilu GPS (zwykle jest to długość bazy stereogramu), z tych dwóch niezależnych wyznaczeń, istotne jest przy tym, że porównywane wielkości są tylko w małym stopniu obciążone błędami systematycznymi. Dodatkowo porównywane są przyrosty współrzędnych między sąsiednimi środkami rzutu. W metodzie jako odstające są oznaczane te różnice, których wielkość jest większa od trzykrotnego błędu średniego tej różnicy. Podano sposób wykrywania przyczyny błędu oraz lokalizacji błędu.

Metoda została przetestowana na 26 blokach aerotriangulacji, o skalach zdjęć 1: 13 000 i 1: 26 000, które opracowano w kraju. Metoda znalazła zastosowanie w produkcji oraz została wykorzystana podczas kontroli aerotriangulacji dla około 50 tysięcy zdjęć, wykonywanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych instytucji.

Obszerny opis badań i wyników przedstawiony jest w publikacji:

  • Ziobro J., 2006. Przedwyrównawcze wykrywanie błędów grubych w pomiarze środków rzutu dla aerotriangulacji, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Vol. 16, s. 609-618.