Wielkopolski System Informacji Przestrzennej - WSIP

Celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego. Koncepcja WSIP była oparta na analizie potrzeb użytkowników, obowiązujących aktów prawnych oraz doświadczeniach dotyczących tworzenia podobnych systemów w Polsce i na świecie. Podstawowym zadaniem WSIP jest wspomaganie podejmowania decyzji z zakresu planowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, gospodarowania nieruchomościami, rozwoju przedsiębiorczości i poprawy warunków pracy urzędów. System jest dostosowany do infrastruktury informatycznej i organizacyjnej administracji publicznej oraz uwzględnia funkcjonujące aplikacje GIS/SIT.

WSIP jest systemem sieciowym, wielodostępnym, budowanym etapami poprzez realizację kolejnych aplikacji. Pierwszą podstawową aplikacją w systemie jest Numeryczna Mapa Bazowa (NMB). NMB jest definiowana jako zorientowany obiektowo moduł bazy danych topograficznych, umożliwiający zarządzanie danymi przestrzennymi, ich wizualizację, redakcję treści mapy topograficznej z zachowaniem obowiązującej symboliki, generalizację treści mapy oraz analizy przestrzenne. Zakres treści NMB, z podziałem na część obligatoryjną i fakultatywną, gwarantuje zaspokojenie głównych potrzeb informacyjnych użytkowników i stanowi podstawę tworzenia baz danych tematycznych i aplikacji użytkowych. Integralną częścią WSIP jest system metadanych o zasobach kartograficznych i fotogrametrycznych województwa.

WSIP jest wdrażany w urzędzie wojewódzkim i marszałkowskim województwa wielkopolskiego.