Wstępna koncepcja wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski Obszarów o Wysokich Walorach Przyrodniczych (HNV) oraz opracowanie dla nich programu monitoringu

W grudniu 2009 r. została opracowana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa Wstępna koncepcja wyznaczenia na obszarach wiejskich Polski Obszarów o Wysokich Walorach Przyrodniczych (HNV) oraz opracowanie dla nich programu monitoringu.
Celem projektu HNV – High Nature Value (Wysoka Wartość Przyrodnicza) było opracowanie metodyki wyznaczania, inwentaryzacji oraz monitoringu obszarów cennych przyrodniczych wykorzystywanych w gospodarce rolnej i leśnej. Wyznaczenie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, ich inwentaryzacja i monitoring mają stanowić podstawę do zapewnienia ochrony naturalnego dziedzictwa związanego z tradycyjnym krajobrazem rolniczym i różnorodnością biologiczną. Projekt związany z wyznaczaniem HVN jest jedną z wielu inicjatyw Unii Europejskiej wiążących tematykę środowiskową z rolnictwem, mającą na celu ochronę i powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej. Opracowana metoda wyznaczania obszarów cennych przyrodniczo uwzględnia ogólne założenia wydzielenia obszarów HNV opisane w dokumencie Guidance document to the member states (2008.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum:

 • IGiK - Instytut Geodezji i Kartografii (lider),
 • IERiGŻ-PIB - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy,
 • IMUZ - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,
 • IUNG-PIB - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 • Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

Celem prac objętych umową było opracowanie wstępnej koncepcji wyznaczenia obszarów HNV na terenach wiejskich, opracowanie programu monitoringu obszarów HNV oraz zaprojektowanie bazy danych gromadzącej dane z dokumentacji przyrodniczej na potrzeby programu rolnośrodowiskowego.
Zakres wykonanych prac obejmował:

 1. Opracowanie założeń metodycznych do wyznaczenia HNV w Polsce na podstawie wytycznych i materiałów przygotowanych na zlecenie Komisji Europejskiej oraz dostępnych danych, z uwzględnieniem
  • metodyki wyznaczania terenów cennych przyrodniczo dla obszarów HNV w Polsce;
  • metodyki wyznaczania terenów ekstensywnej gospodarki rolnej dla obszarów HNV w Polsce;
 2. Wyznaczenie kartograficzne obszarów o wysokich walorach przyrodniczych w Polsce;
 3. Wybór wskaźników oraz opracowanie programu monitoringu HNV w Polsce, wykorzystującego dane zebrane w dokumentacji przyrodniczej na potrzeby programu rolnośrodowiskowego;
 4. Zaprojektowanie struktury bazy danych służącej rejestracji danych z dokumentacji przyrodniczej na potrzeby programu rolnośrodowiskowego.