INSPIRE

Na przełomie lat 2008 -2009 Instytut Geodezji i Kartografii wykonał prace związane z testowaniem specyfikacji technicznych dotyczących danych przestrzennych wymienionych w załączniku I dyrektywy INSPIRE. Prace te prowadził na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wspólnie z Polskim Towarzystwem Informacji Przestrzennej.

W roku 2009 Instytut kontynuował prace związane z implementacją INSPIRE i budową infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce identyfikując, na zlecenie GUGiK, krajowe zbiory i usługi danych przestrzennych dla tematów I i II grupy tematycznej (ekspertyza pt „Prace nad identyfikacją zbiorów i usług danych przestrzennych dla I i II grupy tematycznej INSPIRE” lipiec 2009).

W roku 2010 Instytut przygotował wytyczne oraz formularze sprawozdawcze dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Zgodnie z umową z GUGiK IGiK pełni rolę punktu konsultacyjnego dla organów wiodących w zakresie monitorowania i sprawozdawczości do Komisji Europejskiej.