Deformacje podłoża gruntowego

Zintegrowany system monitoringu deformacji podłoża gruntowego z wykorzystaniem interferometrii radarowej trwałych reflektorów

Kierownik projektu: dr Dariusz Ziółkowski
Czas trwania: marzec 2014 - luty 2017

Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu deformacji podłoża gruntowego wykorzystującego metody satelitarnej interferometrii radarowej trwałych reflektorów PSInSAR, niwelacji precyzyjnej oraz pomiarów z permanentnych stacji GPS. Badania są prowadzone na obszarze Warszawy i okolic. Badaniom podlegają zarówno wielkoobszarowe ruchy całej Niecki Warszawskiej, jak również lokalne deformacje spowodowane budową linii metra oraz innych elementów infrastruktury.

W projekcie do badań metodami interferometrii radarowej wykorzystywanych jest ponad 300 obrazów mikrofalowych z satelitów ERS-1/2 zarejestrowanych w latach 1992 – 2010, ponad dwieście obrazów z satelity  Envisat z lat 2002 – 2010 zarejestrowanych z dziewięciu różnych orbit wstępujących i zstępujących oraz ponad 100 wysokorozdzielczych obrazów radarowych z satelitów CosmoSkymed z lat 2011 – 2016.

Pomiary z permanentnych stacji GPS posłużą do bezwzględnej georeferencji wyników, natomiast niwelacja precyzyjna oraz specjalnie zaprojektowany eksperyment zostaną wykorzystane do oceny dokładności proponowanego rozwiązania. Określenie lokalnych i regionalnych deformacji podłoża zostanie zinterpretowane w kontekście budowy geologicznej obszaru badań oraz wpływu obiektów infrastruktury technicznej na podłoże gruntowe.

Konsorcjum realizujące projekt:
Instytut Geodezji i Kartografii (Lider projektu)
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S. A.
Instytut Techniki Budowlanej