Degradacja drzewostanów

Degradacja drzewostanów spowodowana przedłużającymi się okresami niedoboru wody oraz pośrednio lub bezpośrednio z nią związanych gradacją owadów i innych patogenów jest obserwowana min. na zdjęciach Sentinel-2. Stan lasu może być monitorowany na podstawie kompozycji barwnych jak i wskaźników roślinnych lub ich kombinacji. Za pomocą metod teledetekcyjnych można wskazać zasięg przestrzenny zmian a po zebraniu serii danych możliwe jest przeprowadzenie analizy kierunków i natężenia zmian.

Przykład 1. W Centrum Geomatyki Stosowanej prowadzone są badania nad oceną kondycji drzewostanów.

Przykład 2. Na podstawie zdjęć z satelity Sentinel-2 wyznaczono zasięg drzewostanów zniszczonych wskutek gradacji kornika w Tatrzańskim Parku Narodowym między sierpniem 2016 i sierpniem 2017r. Zastosowano metodę detekcji zamian pomiędzy dwoma terminami rejestracji obrazu tego samego obszaru. Metoda umożliwia szybką ilościową ocenę postępujących zmian.