Monitoring lasów i obszarów zadrzewionych

NCN Opus

Głównymi celami projektu NCN Opus jest: zrozumienie i ocena wpływu warunków pogodowych na stan zdrowotny drzewostanów oraz zaburzenie kondycji lasu, ocena wrażliwości lasów na ekstremalne warunki pogodowe, ze szczególnym uwzględnieniem skutków suszy oraz opracowanie zintegrowanych zdalnych metod wykrywania, przewidywania i monitorowania stanu zdrowia lasu. 

Czytaj więcej >

SAT4EST

Celem projektu SAT4EST jest zaprojektowanie systemu i zbudowanie serwisu wspomagającego zarządzenie lasami niepaństwowymi wykorzystującego satelitarne techniki obserwacji Ziemi. System dedykowany jest administracji lokalnej, która prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi w Polsce. Aplikacja obsługująca system umożliwia integrację danych i produktów satelitarnych z danymi naziemnymi, pozwala na liczenie statystyk i generowanie raportów.

Czytaj więcej >

Lasy porolne

Celem tematu badawczego jest identyfikacja lasów występujących na gruntach porolnych w oparciu o archiwalne i aktualne dane satelitarne. Dane satelitarne pozwalają na odtworzenie obrazu powierzchni Ziemi oraz monitorowanie zmian w kategoriach użytkowania i pokrycia terenu na przestrzeni ostatnich 60 lat. Na uwagę zasługują zdjęcia satelitarne programu CORONA, wykonywane w latach 1960-1972 przez amerykańskie misje zwiadowcze, m.in. dla obszaru Polski (odtajnione pod koniec lat 90). W 1972 r. na orbitę wyniesiony został pierwszy cywilny satelita serii Landsat, który dostarczał zdjęcia w kilku kanałach spektralnych.

Czytaj więcej >

Lesistość rzeczywista kraju

Głównym celem projektu było opracowanie warstwy rzeczywistej lesistości kraju oraz lesistości według ustaleń Protokołu z Kioto z wykorzystaniem istniejących danych fotogrametrycznych, teledetekcyjnych oraz innych dostępnych danych przestrzennych.
Czytaj więcej >