SIP - projekty

Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich poprzez promowanie ekoturystyki

Projekt ReGeo "Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich poprzez promowanie ekoturystyki" (Multimedia Geoinformation for e-Communities in Rural Areas with Eco-Tourism) był realizowany w ramach 5 Programu Ramowego IST-2001-32336. Projekt miał charakter eksperymentalny i finansowany był z funduszy Unii Europejskiej.
Czytaj więcej >

BT GIS - System Informacji Geograficznej dla obszaru "Czarnego Trójkąta"

"Czarnym Trójkątem" został nazwany obszar środkowo-europejskiego zagłębia węgla brunatnego położony w pasie przygranicznym trzech państw: Polski (Dolny Śląsk), Czech (północne Czechy) i Niemiec (południowa Saksonia). Obszar ten należy do najbardziej zanieczyszczonych terenów Europy Środkowej. Celem projektu BTGIS było utworzenie systemu informacji geograficznej wspomagającego proces podejmowania decyzji odnośnie do środowiska geograficznego, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju regionalnego, a w szczególności rozwiązywania problemów dotyczących zanieczyszczenia powietrza i wód.
Czytaj więcej >