Teledetekcyjny system monitorowania stanu roślin uprawnych

Teledetekcyjny system monitorowania stanu roślin uprawnych

Grant nr 9T12 E00415 (IGIK G-37)
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz
Czas trwania: 01.07.1998 - 30.06.2001

Celem projektu badawczego było opracowanie systemu, który umożliwia wykorzystanie informacji pozyskiwanych za pomocą zdjęć satelitarnych do operacyjnego monitorowania stanu roślin uprawnych na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej kraju. W wyniku realizacji pracy została utworzona baza danych INFOSAT, w której gromadzone są dane dotyczące wielkości odbicia promieniowania widzialnego rejestrowanego przez skaner AVHRR oraz temperatury radiacyjnej roślinności. W bazie danych INFOSAT zgromadzono wartości albedo i temperatury radiacyjnej dla każdej dekady sezonu wegetacyjnego w okresie 1992 - 2000. Na podstawie tych danych zostały wyznaczone wartości Znormalizowanego Wskaźnika Zieleni NDVI oraz wskaźników pochodnych: Wskaźnika Kondycji Roślin VCI, Wskaźnika Temperaturowej Kondycji Roślin TCI oraz Wskaźnika Wzrostu Roślin WWR dla poszczególnych okresów oraz jednostek odniesienia przestrzennego.

Wskaźniki charakteryzujące stan roślin porównano z informacjami agrometeorologicznymi. Przeprowadzono szczegółową analizę przebiegu suszy w Polsce w 1992 roku na podstawie materiałów agrometeorologicznych i modelu symulacyjnego opracowanego w IMUZ, a następnie porównano otrzymane wyniki z obrazem przestrzennego rozkładu wskaźnika TCI. Wyniki analizy wykazały, że za pomocą teledetekcji satelitarnej można określać obszary dotknięte suszą i śledzić dynamikę tego zjawiska w czasie i przestrzeni.