PR-3

Opracowanie metody wykrywania i monitorowania zjawiska suszy rolniczej na podstawie danych z satelitów środowiskowych nowej generacji.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska

2008-2011

Celem projektu jest wykorzystanie wielu różnorodnych informacji pozyskiwanych w widmie optycznym przez satelity z serii NOAA/AVHRR, Terra/MODIS, Terra/ASTER, Envisat/MERIS, o glebach i ich wilgotności, a także wykorzystanie danych meteorologicznych do opracowania systemu umożliwiającego określenie niedoborów wody w poszczególnych fazach rozwoju roślin i monitorowanie rozwoju suszy rolniczej na obszarze całego kraju oraz określenie jej wpływu na stan roślin uprawnych. Wynikiem końcowym projektu będzie operacyjny system informacji PLONSAT, za pomocą którego będzie można pozyskać wspomniane wyżej informacje.

Poniżej zaprezentowano schemat monitorowania zjawiska suszy rolniczej.

pr3_miniature_shape