ADAPTCITY - strategia adaptacji do zmian klimatu Warszawy

ADAPTCITY Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej

Okres realizacji projektu: luty - marzec 2019
Wykonawca: Instytut Geodezji i Kartografii na zlecenie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju;
prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, mgr Radosław Gurdak, mgr Patryk Grzybowski, mgr Damian Olszewski

Celem przedmiotu opracowania, wykonanego w ramach umowy zawartej między Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju a Instytutem Geodezji i Kartografii, było określenie stanu ekosystemu m.st Warszawy w okresie od początku 2002 roku do końca 2018 roku. Analizy wykonane zostały na potrzeby opracowania końcowego z zakresu monitoringu problemu środowiskowego projektu LIFE_ADAPTCITY_PL.

Zakres wykonanych prac obejmował określenie zmian następujących parametrów charakteryzujących powierzchnię m.st. Warszawy:

  • powierzchnia biologicznie czynna,
  • powierzchnie przepuszczalne i nieprzepuszczalne dla wody,
  • gęstość zabudowy,
  • albedo powierzchni czynnej,
  • temperatura powierzchni czynnej,
  • wskaźnik NDVI.

Prezentowane analizy przeprowadzono na podstawie optycznych danych satelitarnych Landsat 8 OLI/TIRS oraz Sentinel-2A/B MSI. Rezultatem projektu jest przyjęta przez Radę Miasta st. Warszawa Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Został również wydany album "Warszawa z kosmosu" ze zbiorem map i wynikami analiz wykonanych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych.

Oficjalna strona projektu ADAPTCITY: adaptcity.pl