Zarządzanie kryzysowe

Dostęp do wiarygodnej, aktualnej informacji i przepływ informacji między organami i strukturami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe jest kluczowy z punktu widzenia przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej oraz podjęciu właściwych decyzji w trakcie usuwania ich skutków. Pozyskanie, integracja oraz zarządzanie danymi geoprzestrzeni pochodzących z różnych źródeł jest kluczowe w zarządzaniu kryzysowym.  

Pożary

Integracja dostępnych danych przestrzennych oraz uzyskanie wiarygodnej i aktualnej informacji o sytuacji w trakcie pożaru ma istotne znaczenie w zarządzaniu kryzysowym i podejmowaniu właściwej decyzji. Zdjęcia lotnicze i satelitarne mają szerokie zastosowanie w obserwacji i analizie zjawiska pożarów oraz monitorowaniu sytuacji po pożarze. Korzystając z dostępnych danych teledetekcyjnych uzyskujemy informację dotyczącą m.in. zasięgu pożarów, intensywności, rodzaju klas pokrycia terenu zajętych przez pożar. Informacje te stanowią punkt wyjścia do wykonania analiz przestrzennych i statystycznych mających na celu szacowanie skutków pożarów.

Czytaj więcej >

Wiatrołomy

Zmiany klimatyczne i ocieplanie się klimatu powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych typu huragany, powodzie czy pożary. Naukowcy ostrzegają, że liczba ekstremalnych zjawisk w Europie będzie wzrastała. Rok 2017 został nazwany w wielu krajach rokiem ekstremalnych zjawisk pogodowych, klęsk żywiołowych i huraganów.

Czytaj więcej >

Degradacja drzewostanów

Degradacja drzewostanów spowodowana przedłużającymi się okresami niedoboru wody oraz pośrednio lub bezpośrednio z nią związanych gradacją owadów i innych patogenów jest obserwowana min. na zdjęciach Sentinel-2. Stan lasu może być monitorowany na podstawie kompozycji barwnych jak i wskaźników roślinnych lub ich kombinacji. Za pomocą metod teledetekcyjnych można wskazać zasięg przestrzenny zmian a po zebraniu serii danych możliwe jest przeprowadzenie analizy kierunków i natężenia zmian.

Czytaj więcej >