Zasięg powodzi na podstawie satelitarnych zobrazowań radarowych

Prace związane z klasyfikacją powodzi wykonano w ramach projektu ESA C1P.7847 Application of microwave images for the area flooded in May and June 2010 in Poland. Celem projektu było oszacowanie powierzchni zalanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. W projekcie wykorzystano zdjęcia mikrofalowe zarejestrowane dla wybranych obszarów przez różne satelity. Należały do nich zdjęcia satelitarne ALOS.PALSAR, ENVISAT.ASAR i ERS-2.SAR. Zdjęcia te użyto do wykonania map zasięgu powodzi. Zdjęcia wykonane w optycznym zakresie promieniowania elektromagnetycznego takie jak ENVISAT.MERIS i ALOS.AVNIR-2/PRISM przed i po wystąpieniu powodzi wykorzystano do wyznaczenia powierzchni obszaru zalanego w poszczególnych klasach użytkowania ziemi. W tym celu wykorzystano również mapy topograficzne i GIS. Obszary zalane w wyniku powodzi były również monitorowane po jej ustąpieniu. Tematyka projektu mieściła się w ramach zainteresowań Polskiego Rządu.