Szacowanie powierzchni i struktury upraw z wykorzystaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej

Szacowanie powierzchni i struktury upraw z wykorzystaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej.

Projekt IGIK PC-1
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz
01.07.1997-01.04.1999

W ramach projektu badawczego opracowano metodę szacowania powierzchni i struktury upraw w Polsce z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i satelitarnych. Przebadano różne sposoby stratyfikacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej w celu określenia optymalnej metody wyboru pól testowych do szacowania powierzchni upraw. W ramach prac dokonano wyznaczenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat TM. W drugim etapie prac przeprowadzono stratyfikację rolniczej przestrzeni produkcyjnej na trzy warstwy, różniące się intensywnością produkcji rolnej. Mapa stratyfikacji była podstawą do wyznaczenia obszarów testowych rozmieszczonych na obszarze badanych województw zgodnie z zasadami statystyki matematycznej. W kolejnym etapie prac dokonano terenowego uczytelnienia struktury upraw w granicach obszarów testowych, z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Informacja o strukturze upraw uzyskana w wyniku prac terenowych została następnie przetworzona w celu oszacowania powierzchni głównych typów upraw w granicach poszczególnych województw.

W okresie wegetacyjnym 1998 roku zastosowano opracowaną metodę do wyznaczenia powierzchni głównych typów upraw na obszarze 40 % kraju. Otrzymane wyniki zostały porównane z wynikami spisu rolnego przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny w celu określenia dokładności i efektywności metody opracowanej w Instytucie Geodezji i Kartografii.