Mokradła i łąki

Bilans węgla na obszarach bagiennych Sentinel-1/2/3

Modelowanie bilansu węgla metodą komorową. Foto: IGiK
Celem projektu jest opracowanie metody określającej zmiany przepływu strumieni węgla w zależności od wielkości biomasy, wilgotności gleby i warunków meteorologicznych, a następnie z zastosowaniem nowoczesnych misji satelitarnych Sentinel-1/2/3 przedstawienie przestrzennego rozkładu bilansu węgla dla ekosystemu bagiennego. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 12. Nr umowy: 2016/23/B/ST10/03155.
Czytaj więcej >

Monitorowanie torfowisk rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie

Zdjęcie satelitarne Sentinel-2 nad rezerwatem biosfery Polesie Zachodnie. Opracowanie: IGiK
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat możliwości wykorzystania danych satelitarnych nowej generacji do monitorowania torfowisk na terenach transgranicznych po stronie polskiej i białoruskiej. Na bazie danych z najnowszych europejskich satelitów z serii Sentinel 1 i 2 oraz konstelacji białorusko-rosyjskich satelitów BKA- Canopus-B zostaną przeprowadzone analizy zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na terenie torfowisk oraz zmian wilgotności. Badaniami objęte zostaną torfowiska znajdujące się na terenie transgranicznego rezerwatu biosfery "Polesie Zachodnie".
Czytaj więcej >

Wilgotność gleby, produktywność łąk i plony zbóż - ALOS-2 PALSAR-2

Łąki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Foto: Shutterstock
The objective of the proposal is development of methods for the assessment of soil moisture and productivity distribution in the area of grasslands and croplands using multi-polarized PALSAR-2 data alone and in conjunction with Sentinel-1/2/3 data. Also, the method for monitoring the changes of grasslands and croplands production caused by drought will be developed.

Czytaj więcej >

ESA POLWET

Wigierski Park Narodowy. Źródło: www.wigry.win.pl
Projekt POLWET ma na celu zbudowanie Serwisu wspierającego monitorowanie i konserwację obszarów mokradeł objętych Konwencją Ramsar w Polsce oraz dzięki temu sprawniejsze zarządzanie tymi obszarami, z wykorzystanie danych satelitarnych, w tym najnowszych misji Sentinel, należących do Programu Obserwacji Ziemi COPERNICUS.
Czytaj więcej >

ESA Sentinel-1 Soil Moisture Product Validation

Biebrzański Park Narodowy. Foto: Shutterstock
In the scope of proposed project two S-1 SM validation sites covering grassland and marshland are located in the Biebrza Wetlands (Poland). Environmental conditions between both sites vary in respect to a SM level, vegetations density and type of grass cover. This diversity will allow to evaluate the S-1 SM products across a wide range of conditions and to conduct extensive research concerning water, carbon and energy cycles within a unique wetland ecosystem.
Czytaj więcej >

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza FINEGRASS

The Project “Effect of climatic changes on grassland growth, its water conditions and biomass” is funded from Polish-Norwegian Research Programme (http://www.ncbir.pl/en/norwaygrants) operated by the National Centre for Research and Development (NCBiR).
Czytaj więcej >

Bilans węgla na obszarach bagiennych

Tematem jest badanie gęstości strumienia CO2 w ciągu dnia oraz nocy i na tej podstawie obliczanie bilansu węgla. Dane z satelitów są stosowane do budowy modelu szacowania bilansu węgla dla obszarów bagiennych. Badania te prowadzone są przede wszystkim na podmokłych obszarach Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Czytaj więcej >

MS.MONINA

Celem projektu MS.MONINA jest utworzenie serwisu monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych na trzech poziomach szczegółowości: poziomie europejskim, krajowym oraz lokalnym.
Czytaj więcej >

INTAS - 6 Framework Programme

Celem projektu było opracowanie i przetestowanie metod obserwacji Ziemi (EO) w celu oceny stanu torfowisk i powiązanych z nimi ekosystemów północnej Eurazji, w kontekście zmian klimatycznych, obejmujących zarówno aspekty redukcyjne jak i dostosowawcze.
Czytaj więcej >

Monitorowanie obszarów bagiennych - satelita ALOS

Wprowadzenie na orbitę satelity japońskiego ALOS (Advanced Land Observing Satellite) stwarzało nową możliwość zastosowania metod teledetekcji do badań dużych obszarów bagiennych. Celem projektu było opracowanie metody monitorowania ekosystemów bagiennych oraz określania zmian ich uwilgotnienia i pokrycia roślinnego na podstawie zdjęć satelitarnych ALOS.PALSAR, ALOS.PRISM, ALOS.AVNIR-2 i ENVISAT.ASAR.
Czytaj więcej >

Badania uwilgotnienia obszarów bagiennych - ASAR i MERIS

Celem pracy była analiza możliwości stosowania zdjęć ENVISAT ASAR i MERIS do szacowania uwilgotnienia obszarów bagiennych. W projekcie skoncentrowano badania na obszarze zlokalizowanym w Kotlinie Biebrzańskiej. Poddano analizie zdjęcia ASAR zarejestrowane pod różnymi kątami i polaryzacjami fali radarowej w celu wybrania optymalnej do tego celu konfiguracji. Przeanalizowano wielospektralne zdjęcia MERIS oraz wybrano te zakresy, które najlepiej charakteryzują powierzchnię roślinną wyrażoną poprzez wskaźnik roślinny EVI, skorelowany ze wskaźnikiem LAI.
Czytaj więcej >

Zróżnicowane uwilgotnienie na terenie Bagien Biebrzańskich

Celem projektu badawczego było opracowanie metody badania uwilgotnienia i ich zmian w czasie dla obszaru Basenu środkowego Biebrzy na podstawie informacji pozyskiwanych przez satelity pracujące w widmie optycznym i mikrofalowym. Informacja ta zostanie wykorzystana do oceny przekształceń stosunków wilgotnościowych jakie wystą piły na badanym obszarze. Badania przeprowadzono dla lat 1995 - 2002.
Czytaj więcej >