Monitorowanie torfowisk rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie

Teledetekcja satelitarna jako narzędzie wspomagające monitorowanie torfowisk
w transgranicznym rezerwacie biosfery „Polesie Zachodnie”

Czas trwania projektu: 1 grudzień 2017 – 1 grudzień 2018

Kierownicy projektu:
dr inż. Agata Hościło (CT-IGIK), e-mail: agata.hoscilo@igik.edu.pl
dr inż. Zinaida Niczyporowicz (Narodowa Akademia Nauk Białorusi), e-mail: nichiporovich_z@mail.ru

Główny cel projektu: wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat możliwości wykorzystania danych satelitarnych nowej generacji do monitowania torfowisk na terenach transgranicznych po stronie polskiej i białoruskiej.

Zadania projektu:

  • wykorzystanie najnowszych europejskich satelitów z serii Sentinel 1 i 2 oraz konstelacji białorusko-rosyjskich satelitów (BKA- Canopus-B) o rozdzielczości 2,1 m (panchromatyczny), 10,5 m (wielospektralny do określenia aktualnego stanu i kondycji torfowisk na terenie rezerwatu biosfery;
     
  • analiza zamian pokrycia terenu i użytkowania ziemi na terenie torfowisk wraz z analizami zmian wilgotności na podstawie radarowego satelity Sentinel-1AB;
     
  • wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie analizy zobrazowań satelitarnych oraz pomiarów naziemnych wykonywanych z wykorzystaniem najnowszych instrumentów pomiarowych;
     
  • zorganizowanie dwóch warsztatów połączonych z wizytą terenową (w Polsce i Białorusi) w celu promowania wiedzy oraz współpracy transgranicznej między zespołami badawczymi.

Analizami objęte zostaną torfowiska znajdujące się na terenie transgranicznego rezerwatu biosfery "Polesie Zachodnie", utworzonego w 2011 r. na mocy międzynarodowego porozumienia. Rezerwat ten obejmuje trzy cenne przyrodniczo kompleksy: Polesie Zachodnie (Polska), Pribuzhskoye Polesie (Białoruś) i Szacki (Ukraina) - powierzchnia około 140 tys. ha. W 2012 r. rezerwat biosfery „Polesie Zachodnie” otrzymał certyfikat UNESCO, który zobowiązuje do czynnej ochrony przyrody rezerwatu oraz jest zachętą dla turystów do odwiedzenia rezerwatu.

Główną część rezerwatu stanowi Poleski Park Narodowy, który w znaczącej części jest pokryty torfowiskami. Ekosystemy torfowe i bagienne są wrażliwe na zakłócenia hydrologiczne, związane najczęściej z melioracją czy zmianami klimatycznymi.


 Rezerwat biosfery „Polesie Zachodnie” na zdjęciu satelitarnym Sentinel-2 z 30-08-2017.