Krajowa mozaika Sentinel-2. Stan na 2018 rok

Mozaika obrazów zarejestrowanych przez europejskie satelity Sentinel-2 obejmuje terytorium Polski wraz z 10-kilometrowym buforem od granic kraju. Mozaika została wygenerowana na podstawie połączenia bezchmurnych obrazów satelitarnych zarejestrowanych w okresie od 1 kwietnia do 30 października 2018 roku (łącznie 87 obrazy). Obrazy Sentinel-2 zostały pobrane z Copernicus Open Access Hub, a następnie poddane korekcji atmosferycznej w programie Sen2cor. Mozaika została wykonana w Instytucie Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych. Mozaika udostępniana jest nieodpłatnie w kompozycji barwnej RGB (kanały 4, 3, 2), w rozdzielczości przestrzennej 10 metrów.


Zasady korzystania z krajowej mozaiki Sentinel-2:

Usługa przeglądania WMS krajowej mozaiki Sentinel-2 z 2018 roku, jest dostępna pod adresem:

http://www.igik.edu.pl/pl/Uslugi.

Mozaika Sentinel-2, 2018 jest udostępniana nieodpłatnie do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Wymagamy podania źródła w postaci:

  • w przypadku wykorzystania do wizualizacji: © 2019 Instytut Geodezji i Kartografii
  • w przypadku wykorzystania do innych celów: "Krajowa mozaika Sentinel-2 stan na 2018 r. opracowana przez Instytut Geodezji i Kartografii na podstawie bezchmurnych zobrazowań Copernicus Sentinel-2 z 2018 r."

Ryc.1. Krajowa mozaika Sentinel-2. Stan na 2018 rok. Opracowanie: IGiK

Ryc.2. Fragment krajowej mozaiki Sentinel-2. Stan na 2018 rok. Opracowanie: IGiK

Kontakt: dr inż. Agata Hościło, e-mail:agata.hoscilo@igik.edu.pl