Mgr Adam Waśniewski

Mgr Adam Waśniewski jest absolwentem geografii, specjalizacja geoinformatyka, kartografia i teledetekcja na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskiem. Tytuł jego pracy licencjackiej brzmiał „Analiza zmian pokrycia terenu i tempa wylesiania w prowincji Ngounie (Gabon) w latach 2003-2013 na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat”. Natomiast pracy magisterskiej „Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do kartowania lasów Gabonu”. Studia ukończył we wrześniu 2018 roku.

W Instytucie Geodezji i Kartografii pracuje od czerwca 2018 roku. Dotychczas pracował przy opracowaniu bazy pokrycia terenu Corine Land Cover 2018, weryfikacji warstw wysokorozdzielczych (HRL) oraz przy opracowaniu historycznego zasięgu lasów. Adam Waśniewski należy również do zespołu, zajmującego się zbieraniem danych terenowych w projektach: NCBiR RPA- SA4POL oraz NCBiR Gyroscan.

E-mail: adam.wasniewski@igik.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7174-4590

Udział w projektach:

Fundusze Norweskie POLNOR - InCoNaDa (2020-2023) Rozpowszechnienie wykorzystania informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi pochodzących z integracji usług Copernicus Land Monitoring Service (CLMS), danych programu Copernicus oraz krajowych baz danych.

Identyfikacja lasów na gruntach porolnych w oparciu o dostępne dane satelitarne (2018-2020) – finansowanie: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (DGLP)

CORINE Land Cover 2018 (2017-2018)
 

Ostatnie publikacje / prezentacje / postery:

Waśniewski A., Hościło A., Aune-Lundberg L. (2023). The impact of selection of reference samples and DEM on the accuracy of land cover classification based on Sentinel-2 data, Remote Sensing Applications: Society and Environment 32, 101035. ARTYKUŁ

Waśniewski A., Hościło A., Aune-Lundberg L. (2023) Can we Improve the Accuracy of the Land Cover Classification by Pre-selection of the Reference Samples and Applying DEM in the Mountain Area in Norway? 42th EARSeL Symposium 2023, 3-6 July, Bucharest. ABSTRAKT

Waśniewski A., Hościło A., Aune-Lundberg L. (2022). Ocena wpływu danych referencyjnych i Numerycznego Modelu Terenu na wynik klasyfikacji pokrycia terenu na przykładzie Viken County w Norwegii. XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji 28-30.11.2022.  REFERAT

Waśniewski A., Hościło A., Lewandowska A. (2022). Comparison of hierarchical and flat land cover classification of Sentinel-2 data. European Space Agency’s 2022 Living Planet Symposium. POSTER

Waśniewski A., Hościło A., Chmielewska M. (2022). Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve Land Cover Mapping? Remote Sens. 2022, 14, 989. ARTYKUŁ

Waśniewski A., Kałuski M., Hościło A., Lewandowska A., Chmielewska M. (2021). Can a Hierarchical Classification of Sentinel-2 Data Improve the Land Cover Mapping? 40th EARSeL Symposium 2021 European Remote Sensing-New Solutions for Science and Practice, 7-10 June, online hosted by the University of Warsaw. ABSTRAKT

Waśniewski, Adam & Hoscilo, Agata & Zagajewski, Bogdan & Mouketou-Tarazewicz, Dieudonne. (2020). Assessment of Sentinel-2 Satellite Images and Random Forest Classifier for Rainforest Mapping in Gabon. Forests. 11. 941. 10.3390/f11090941. ARTYKUŁ