Udostępnianie Copernicus HRL i krajowych komponentów lokalnych

Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK) zobowiązał się do rozpowszechniania danych w imieniu Europejskiej Agencji Środowiska w ramach Umowy szczegółowej nr 3436 / R0-Copernicus / EEA.56948 wykonywanej w zakresie umowy ramowej dotyczącej usług nr EOG / IDM / R0 / 16/009 / Poland.

Do produktów podlegających rozpowszechnianiu należą:

  • Warstwy wysokorozdzielcze (HRL - High Resolution Layers),
  • Tereny nieprzepuszczalne (Imperviousness),
  • Tereny zadrzewione: zwarcie koron (Tree cover density),
  • Tereny zadrzewione: dominujący typ drzewostanu (Dominant leaf type),
  • Tereny z roślinnością trawiastą (Grasslands),
  • Zbiorniki wodne i tereny podmokłe (Wetness and Water).

Powyższe warstwy są udostępniane z formacie rastrowym (tif) i obejmują obszar całego kraju. Każda warstwa zawiera dodatkowo metadane oraz informację o produkcie (w formacie dokumentu pdf).

Komponenty lokalne:

  • Urban Atlas 2012 w podziale na miasta,
  • Riparian zones (RZ) w granicach Polski, 
  • Natura2000 (N2K) w granicach Polski. 

Czytaj więcej: http://www.igik.edu.pl/pl/corine-lc
http://www.igik.edu.pl/pl/corine-pobieranie-zasady

Usługi WMS w zakładce: Usługi przeglądania WMS