Rolnictwo / Susze rolnicze

Monitorowanie wzrostu roślin uprawnych i prognozowanie plonów w Polsce

W oparciu o wskaźniki roślinne uzyskane z sensorów NOAA/AVHRR, SPOT-VEGETATION,TERRA/MODIS, Sentinel 2 i Sentinel 1 wykonujemy prognozę plonów dla roślin uprawnych.

Czytaj więcej >

Satelitarny system monitorowania suszy rolniczej

W Centrum Teledetekcji IGiK został opracowany system monitorowania warunków wzrostu roślin uprawnych, określający kondycję roślin za pomocą wskaźnika bazującego na wykorzystaniu obrazów satelitarnych Terra MODIS o rozdzielczości przestrzennej 1 km2. Wskaźnik satelitarnej identyfikacji suszy rolniczej DISS (ang. Drought Identification Satellite System) jest funkcją temperaturowego wskaźnika kondycji roślin (TCI – Temperature Condition Index) oraz wskaźnika meteorologicznego charakteryzującego warunki klimatyczne na obszarze Polski (HTC – Hydrothermal Coefficient).

Czytaj więcej >

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w woj. mazowieckim

Inteligentne wioski. Foto: iStock
Projekt ma pilotażowy charakter badawczo-rozwojowy, a jego realizacja ma przyczynić się do opracowania koncepcji Smart Villages dla regionu mazowieckiego i wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami naukowymi.
Czytaj więcej >

Monitorowanie warunków wzrostu upraw - projekt z KOWR

Zboże. Foto: Adobe Stock
Głównym celem projektu była identyfikacja suszy rolniczej na terenie kraju poprzez monitoring warunków wzrostu upraw w okresie wegetacji oraz ocenę redukcji plonów w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do rozwiązania wyżej opisanych problemów poprzez zastosowanie metodyki identyfikacji warunków wzrostu roślin wykorzystującej satelitarny wskaźnik suszy DISS.
Czytaj więcej >

FPCUP - produkty i usługi Copernicus do prognozowania produkcji rolnej

FPCUP Produkty i usługi Copernicus do prognozowania produkcji rolnej. Foto: iStock
Głównym celem projektu jest budowanie potencjału i podnoszenie świadomości interesariuszy, odpowiedzialnych w Polsce za monitorowanie i zarządzanie środowiskiem, w zakresie zastosowań danych i usług Obserwacji Ziemi opracowanych w ramach Produkty Copernicus. Opracowane rozwiązania edukacyjne będą dostosowane do wymagań użytkowników końcowych i ich odpowiedzialności. Działania te będą kierowane do wybranej grupy użytkowników: rolnictwo i leśnictwo, środowisko i obszary chronione, środowisko morskie, użytkowanie gruntów i wykrywanie zmian, a także atmosfera i zmiany klimatu. Projekt realizujemy we współpracy z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Czytaj więcej >

FPCUP - sukces polskiej przedsiębiorczości

FPCUP Sukces polskiej przedsiebiorczosci. Foto: iStock
Celem naukowym zadania jest opracowanie a następnie wykonanie szczegółowej koncepcji i analizy korzyści komparatywnych, w wyniku zastosowania obrazów satelitarnych oraz dokonanie oceny możliwości zastosowania danych satelitarnych do poprawy produktywności poszczególnych instytucji oraz dokładności i jakości działań.
Czytaj więcej >

RPA - Polska - wspólny system monitorowania upraw i prognoz plonów

Koszenie kukurydzy. Foto: iStock
Celem projektu jest stworzenie operacyjnego systemu monitoringu upraw opartego na synergii danych satelitarnych najnowszych misji Programu Copenicus, danych niskorozdzielczych oraz danych meteorologicznych i obserwacji in-situ. System będzie dostarczać informacje o kondycji roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego, niedoborach wody w czasie rozwoju upraw, prognozie plonów oraz wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami dla rolnictwa (występowanie warunków ekstremalnych).

Czytaj więcej >

Serwisy informacji statystycznej o produkcji rolnej w Polsce

Jęczmień. Foto: iStock
Celem projektu jest opracowanie metod wspomagania zbierania informacji statystycznej o produkcji rolnej w Polsce przy wykorzystaniu danych satelitarnych. Projekt realizowany jest przez konsorcjum: IGiK (wspomaganie monitorowania wzrostu roślin, prognozowania plonów, detekcji sytuacji kryzysowych, klasyfikacja upraw) oraz CBK PAN (klasyfikacja upraw).
Czytaj więcej >

System nawadniania ziemniaków na podstawie danych obserwacji Ziemi

Uprawa ziemniaków. Foto: eurostiri.eu
The goal of the project is to create pre-demonstration System for Irrigation of crop (potato) fields based on Earth Observation (EO) and in-situ data. The detailed objectives are: 1) to develop and calibrate a model of soil moisture assessment based on S1 and S2 data using in situ results; 2) to validate the SM model using an independent set of measurements, and assess its accuracy, applicability and limitations; 3) to develop the model of irrigation factor value calculation throughout the growth period; 4) to establish a soil moisture and irrigation factor as pre-demonstrator product and present it for validation and provide dissemination between users from agriculture market.

Czytaj więcej >

Serwis monitoringu suszy z zastosowaniem danych satelitarnych

Susza rolnicza. Foto: iStock
The goal of the project is to create multi-level information System for Drought Monitoring based on Earth Observation (EO) and in-situ data, delivering its services in an operational way for water demanding industry, such as: energy sector, agriculture, environment as surface waters, forest.
Czytaj więcej >

ALOS-2 PALSAR-2 do oszacowania biomasy i wilgotności gleby

Rolnictwo w Polsce. Źródło: Fotolia
The objectives of the proposal is to develop the method to deliver innovative information on wetlands, forest and crops and their biomass and moisture conditions with high spatial and temporal resolution of ALOS-2 and Sentinel-1 microwave data with different polarization and incidence angle. The optical data from Sentinel-2 will be added and the synergy of information will be designed in order to depict the soil - vegetation features. The vegetation biomass, density, height, soil moisture, vegetation moisture, LAI, APAR, chlorophyll will be measured at the ground during the satellite overpass.

Czytaj więcej >

Obserwacje satelitarne warunków jesiennych dla upraw ozimych

Mapa rolnicza Polski pokazująca warunki jesienne dla zasiewu upraw ozimych w oparciu o zdjęcia satelitarne NOAA/AVHRR.
Czytaj więcej >

Satelitarny monitoring szkód w uprawach rolnych

W Centrum Teledetekcji OPOLiS są prowadzone obserwacje obszarów, gdzie nastąpiło wymarzanie upraw ozimych. W tym celu wykorzystuje się obrazy satelitarne zarejestrowane przez satelity NOAA, TERRA oraz WorldView-2.
Czytaj więcej >

Prognozowanie plonów w Europie

Prognozowanie plonów w Europie. Foto: iStock
Within CROP CIS, Geoland2 Global Crop Monitoring module Institute of Geodesy and Cartography has been conducted works related to inter-comparison of various methods for estimating crop acreages and yields in global / regional scale, which are based on multi-temporal remote sensing derived information.

Czytaj więcej >

Rozpoznawanie upraw na podstawie danych satelitarnych

Wykorzystanie zobrazowań optycznych i mikrofalowych daje możliwość obserwacji obszarów rolniczych i prowadzenia analizy warunków rozróżnialności poszczególnych upraw.
Czytaj więcej >

Satelitarne obserwacje pokrywy śnieżnej

Analiza zalegania pokrywy śnieżnej w skali kraju i regionów stanowi ważny element dla oceny warunków rozwoju roślin uprawnych. Zasięg i czas zalegania śniegu na obszarach rolniczych determinuje warunki przezimowania zbóż ozimych, jak również wyznacza zasoby wodne na początku okresu wegetacji roślin, wpływając na przyśpieszenie lub opóźnienie procesu ich rozwoju.
Czytaj więcej >

Zanieczyszczenie rolnicze wód na podstawie danych teledetekcyjnych

W ramach projektu PECS określamy wpływ działań rolniczych na stan i jakość wód.
Czytaj więcej >